PL EN RU
 1. O firmie
 2. Wydarzenia
 3. Oferta
 4. Atesty
 5. PRACA
 6. Dojazd
 7. Kontakt

Ochrona danych osobowych (RODO)

Wysyłając e-mail akceptujesz warunki (RODO):
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych Boplast Sp. z o.o.
z siedzibą w Lęborku przy ulicy B.Krzywoustego 1, w celu komunikacji i otrzymywania informacji."

Podane przez Państwa dane, które przetwarzamy w celu kontaktu z Państwem przetwarzane będą dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu,
jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie lub też do czasu cofnięcia zgody.


Zgodnie z art 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych
zwanym dalej „Administratorem” jest: Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych Boplast Sp. z o.o. ul. B. Krzywoustego 1, 84–300 Lębork

Dane kontaktowe
Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych Boplast Sp. z o.o.
ul. B. Krzywoustego 1
84-300 Lębork
Telefon: +48 59 86 201 86, +48 59 86 267 74
Fax: +48 59 86 201 86, +48 59 86 267 74
E-mail: rodo@boplast.pl

Kontakt w sprawie danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt e-mail: rodo@boplast.pl
Ponadto kontakt z Administratorem jest możliwy:

 • osobiście w siedzibie firmy: ul. B. Krzywoustego 1, 84–300 Lębork,
 • telefonicznie pod numerem: +48 59 86 201 86, +48 59 86 267 74
 • listownie na adres korespondencyjny: ul. B. Krzywoustego 1, 84–300 Lębork,
 • Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wskazanych produktów i usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej
  Zakładu Izolatorów Elektrotechnicznych Boplast Sp. z o.o. ujawnionej w Rejestrze KRS,
  zaś przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne, aby Administrator Danych Osobowych
  mógł tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty i usługi.

  Korespondencja: Jeżeli wysyłają Państwo nam e-mail, list lub fax, przetwarzamy dane w celu kontaktu i prowadzenia z Państwem korespondencji.
  Państwa dane kontaktowe służą nam również do przesyłania istotnych komunikatów.
  Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji.
  Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na
  prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą i prawie do archiwizowania tej korespondencji
  oraz informowania o działalności gospodarczej.

  Zamówienia: Jeśli Państwa dane zostały podane w związku z zamówieniem towaru lub usługi,
  przetwarzamy je wówczas w celu zawarcia i realizacji umowy, którą są Państwo zainteresowani.
  Podstawą prawną przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit b RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
  tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy
  lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy.

  Rozmowa telefoniczna: W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych,
  tylko wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią i tylko w takim celu je przetwarzamy.
  Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający
  na potrzebie rozwiązywania spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

  Kategorie danych osobowych
  Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych Boplast Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, zajmowane stanowisko,
 • w przypadku sprzedaży wysyłkowej: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki
  i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres),
 • w przypadku odbioru osobistego: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy
  i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres).
 • Okres przechowywania danych osobowych
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia zgody.
  Jeżeli Państwa dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń
  związanych z wykonaniem umowy, a w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia na Państwa żądanie
  działań przed zawarciem umowy - dane przetwarzamy w tym celu do zawarcia umowy lub do momentu,
  w którym okaże się, że do zawarcia umowy nie dojdzie.

  Odbiorcy danych
  Pozyskane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa oraz zawartych z Administratorem umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia pozyskanych danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
  przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych Boplast Sp. z o.o.

  Organem właściwym dla takiej skargi jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
  ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
  nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.


  Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych Boplast Sp. z o.o.

  ul. B. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork

  Telefon: +48 59 86 201 86
                 +48 59 86 267 74

  Fax: +48 59 86 201 86
          +48 59 86 267 74

  NIP: 8411646771

  REGON: 220324583

  Numer KRS: 0000273755

  BDO: 000011790

  E-mail: boplast@boplast.pl


  COPYRIGHT © 2015-2021 "Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych Boplast Sp. z o.o."